५६०; 2४ 4 ०८ ५, 10 % 1५, ६३६६ [2

* 3५ }^

(= ५।१।८.९ {1 २४८४ ~ ५.1९४

पअ य्ण््काा

"८४५ ६३ ५४

५५६०४

1 1 £ 1 ९6 1५ 101] 1१०९-1 1108 1 ५० 5 (५७५18 1129 {4110 = (19 1० 2 |] "2 ९०५ 11121 {८16 9 ५8 1४ 1५५८५ © ^ ५11४ ५1:9४ & ९९ > (= 9 > ५05 4५ 2 पः ३४ ९०५ ७1105 (4815 + © 2(१९| 0912102 ६४२४ £ ९६ ५1 ५१४ ना) {48 {11 22 ५।४ 2 ४9 [५ (७ {5 22 1४9 % 0 ~. >= (8 ९110 (& {19682 & ०६ > [७ ^

> [6४०५०४1४ 1५19110

1 (५४ 13121111 ९८ ०००५,९४ ६४५७ ५५६ २५ ३९ ०५ 18 > 1८9 “4 (धभ ©

195 कव 2 19 + 11४9 {1 + 1९५६} ५९०४

७४ (८ = (० ०४ 85 9 © ५1 9 0; 1 9 9 5० 19118 % 0 "ट 1४1४ ५1 5 2 1111212 (95 "2 1०५ ५८. ००२. 1412168 % {2 9; || 211४ धधि {९ 92 ९० 14111 (& {४1 2 ९५६ ‰॥४ {०6 पन ६७५ 2 (&४ ६८ ५०७८ 16४ ०४५ ४।५्‌/ पि & पयु 21516

पिः {5/0 && &|४ & 144 > 46121 {261४1 1६848 ॥५७।०।९ 12 1४४ 3

५०4 11615 | 1०५1०1५ 2५113115 1५112188 33131215 12312165 £ = +> £&

"ह 1५५४ 19/88 || पि ~> 7 7 81.

¢ [1४06

~ पण ~

0 4 १.५ नछन्डनेणाण क्छ , >.) 1

^^ 09 2 = 2 ये न्लणयणानण

4

१५९५५ ५९१ ०8 ९।१०{२१९५६ २०1८1 1७102 1 1०।॥२४४ 1922 1410) 1५७2५ ५०७४

(३ ५४ (+> {4 2101. 2५२९ 21616

५03 (०५००४ {9 9 ९५11 [> 1021 ८७९ {8 & ६] 1०2४ 1५९0; 13124 1024 ¦

1२1५५ 43 1४ 1९1५} 8 (8 1४ ५० ६।०1४६ ९10 14 10210216 {4 ।०५२।५ ५०५ ६४81७ =

५६ है ५९६ 1५४ 9७8 9) ००४ ४५ ५९४४ {४ ५०६०।५२६ ( ५० ५८ 1५९ "ह ।०५ ५५६६ ७५ ९०७० १105 10 ९०५५ ५५९ ०५८३७

2 ५५ ५७८ ०९.०२1 1512105 ५० {४ ५९ २२५०४६४ (० 101 (५०५२।४ 95

1419 (>£ १।५६।२६ 3}: :121 2 ५2 &६&€ 11 ‰1४2 11 ५०४।९।०४ ५२४७ {8 १७५३।१> 0 ५०५८५ £= ६७ ५६ (४० 1.18. ।५।४५।०+ > ८४०५० ०५० ।५।५५ =

+~ 2५ 1022113 ५२ (० ५७४५१५६ 10214188 2 ६२५ ५५७1४ {६ 11.2५ 8 (५५५६ 21 ५०।५६ 0

48 ०५६७ ५४५४ ५९२५५५५ 2 &॥8 ~ ५८ ५-५ " ९३५ 10०) (४ ।1*{8 )3 &

1९१1५ {६1418 "द ५४ (3& 1६ €(३ ^ (&॥२& ५९ ६५६ 14/45 1५92 ५५ (2।५-९ ५५६ ०२५५५४ ( ६/५ ५४ ५५३६] = ५७1 (०७९ ५८६४६ ८०।८०६ 11५11214 ४1128 1313105 1 ५४

8 >= १० ०५ ०५५) 1०2० (७५७ ) वु 9 ८५५ ९६७ ९०९५ 2 ७९ ८० ०० (०४४ = < 014 (५७16 ६४०८ ©०६ 198 69 1०1 = २८ ॥११७५ कावि (2 ०8 ३८०७ ०९३ (ध ००1१०42 ०६५०) ९66 ९८ 1९ 0४ 141 11२1४ ५५८ 198 1८12145 61929 (९ दै ५८ ९०३ (ष 1५195 56 ५३ ५७ ‰।८ ०५५ ५७३५ 265 ५.४४, 5 ५५१ {८२ (8 1४ 8

| "९५.२७४ || कुः ५4 14४४ 3 9 ५५ 8 ५८९८ 1 (०1५ ४४ {न ५० & 1०? {> 29५२७ ९० || || -29 दैः धु ५८ 10128 12191628 ५०5 445 २1019:15106 ५०४1 , 12194 , &।।> २१८ ३५७ ०५८ ।०१ ५५५. ९५००७००४ ¢ | ५९५०। 9 , ) 1 199 19188 192 19५ 1012 (61 ९9 २९०५९ | | 1१०11 21 {2५ 8 मथ 102 1419 09 "41213 111४5 (५७।६) ६& > || £ | (४ ०2 216 शतु (० 2 ९१०५० ९८ ७०० ९७७ १०५ ५0 || | -11 ०५६ {41५86 1 २८ 1 (5 पाठ ८।०१ ७० ५०६२५७४ 1£& } 1012819 ५8 ०५१४ 1) 1१1४810

215 ४1०1४ 1121४ 2.21 - ५५९५९ ||| || £ ५२७६६ ८४ ५६५ "८४ ०५ ‰& (01819 18 अथ 4 हभ 1 (४ (9 {1 | || धच 142 (क्या 1४1० 2 129 21084 19 &५८ भवच £ ५९ ५4 49 14४ 1 २५० ५६ % ५५६] 8 (५६ = % 1५4५1 3 (0 ४२] ˆ 1०९ {५1 (७५६ 1५४८८ ५४ ५० ६४ 1१९11 ॥२{५०७.६ 1०७ | (12131011 = % 4 "ड ९६ ^= 14४45 २48 + 9 1 61913 १1 1401119 3/2 १६९1६] | -६६ ९९ ५०४ शा ५५८ (9 = दु 12 1 छि || ८५४ (9 8 {8 धधे यणु ८८ > 12 1४ 15115515 19535 (| >! ५2 ०1४ 1 ५४ (०१७५९ 1 2 (1० 1 १०१५ {० {15116 २७५५४ (| (८ शा (8 ५४ (०४ ९०५ 9 1०० ६] ‰।५।४० २४ द्वु ५७ ५५ | | षः 1१8 1०188 1१०५५९४० 1१11 6 ४४ 18 | | अध ध्‌ श्ु००्‌ (४८ ९६०॥० 6.2 ५०६७ ५०७ ५४ ०७ ५५५४ | \ ||

| (

2 गक ननम ्न न्न ननव्नर्कक नक क्व्वक्नक् क्लं > 20 0 ष्व

नन्वत्र क्न्वव्यन्क्क्क्तनस्नन्न्व्व क्य <= < 23 नन ~ ०-2-4० = (ए

1८116>॥

न्वत नन 1

3 (५4 ९९७ ५।९।८५.(९८ ५६ {8 {8/५ 246 #121६ थः ५५० 2149 "1; [3 ५०५२८ 4: (1॥ ९५४ ५1५9 4 "ह 1१ १।००५.४ <€ 1 228 शि नी 1 ७५ ५७८ ५०६६ 1५६ ~ (७ ५९ ९७३ >(= ।न णी 3 ५५ {8 {2४ ५७०२ 1 {2 ॥४ {९ (€ ५०३९ ५९| 1195 २४ 4 (1८ (५1०81 एिञ४

3 2 €< && 1४ & ९५४ 39 46105 &&८ ५] 491४ ~< ५५{५६.९।८ 2/5 ०६।8 ९८॥(२७ 4110 1991866 ५०५७६०५ &०७ २.४५; ५५० पयव 6 20 ४800 धधा = १॥ 1 दा ‰९।४ {6102-9 130 || 3 1 ९२९० 01५1#

-- 2 १९।००५०४।७।१. ६27 ५९४ {2 && (4: ९४ ।६।५५।2

२1९ ४४ "ह (४७ (१४ £ 1५ 6 41४ २८५४५ 2 {2 4615 ७.४ 1005 (5 भः 1५ 4९ ६९।५०६५ ७४ 4 ००५०९ 1 1 (२ भि 14100 1122 ॥२।५५ ८५।०।१।२(५।०।६] £ 15 12 ५०५1५ 91052 4६५५ ४४

५४ 48 ९& ०५ 1५।८। षु 2 1 44९ 14019105 (७१९ षष्टि ५७४ ५५७ २।1५> 21 11-{8 {३ 3४ ९५॥६ 1५६५ 1129 2 ९७९ ०५६ 1०९ ६1 1५९ 1५121988 ६&। 4०2 (4 1५०611८ | ८५५५१} {8 125 ५९।४ १६8 3८ 1८1; {2 1111६ 1५4 ९.९ ~ 2४४ ५५९६ ७५।५।९्‌ध् >> ^ ५५९ €> ५८ ०४५७ 21७२ २९ २२४ 211४ ¬ 8 ^ + 1५8 १1५ 0५ 65 162 16 12101922 "2 (०१४८ ५६४ 19४ १५७०।२५।44 1115 ।५०५२।२॥ (धय 1८11४

1०21८ ५।९।।५१।०।०७४

1

१७1४ ५६ १४ ^

९>५ >1५४ +> ९९। २५५ (५५६ 1 ,

= 44 “> 4 0 0

0 7 ०9 ८५ £ कत भ्ण 4 न्को

(00 [कनः १9 (=. =| +त = ¢ न्वे

ॐ: << (न

0 [र ट. , 7 ता 11, ~ - <} प्ल जक 1 सकन > न्क =#= वु" की [न प~ 9

न््न््

5

निनि

(3

5: 2६

~ ~ -------------------------------------------

।, च“ ` 4

2 101 (1४ 1०४४ 2153 215 1५12 2४ द्भ 1 ५५६ १५1 14 = 24 = 19६ नथा ०४ १०५४ (42 ०५५ ।५८हि (६ 0१2 (३५४ ©४४ ५४ + धति २५ [७ ५६० ९९ (६1०८ (७ ०५९८ १००५०९१ £ पि 8. 8 7 27 1

1 ५12 > ६८७०४ "ह २८८ यर २११० (४४ | ६९ ८४ ९६०५८ 1918 १५५५६ १००४ ५५६ ०९ ५६४ १५ 5 "ह ७५४ ०9 ७८ ८७८०४ ४०५ €» 192 ५५ ९०2 पुण 2 पथु 9 ६०५ ४9 ‰४ (€ १५2 9> टि ॥8 1 > ०० शः तु 19 1० 3८ 19 9 > ९४ २५०० ( ५०४ ९९३ + ।५५०४।४० (७ 1१४०1 ५2 144 14 1 149 (र ५६ (० (०५883 1 {5 2 @ 2 4 [थि 1५20 षः १९४ 1 ५९ 102 (& पुष ५५९ > ९८८ भाति पवू + १2 1 मनम ~ , श्ण धवलः धिर "ह 2 2 2 0 (०४ वि) 811 8 11 1 3 1 2 2 ९५ ५21 ५४ ५९४० 3

"द ०१०१९ 1६ 1५४५८ 19 ५५४ & 8 8५19 ५९10८४६ ००१1५1४ ^ 48 2 12 {8८ ५५५ ‰2 4 (१९५

-दञ धु 1५ (४ 1 (4०४ 49 1 01 1१९६12५८ (4 & ५७ (७००५1 (५ = ५4?

8 2 2 7 1

(2. 11 4 66; १,

#

+ 1171) 1.) (श न. ^ = = ~ ~ =

|

(५३, पः पप्य ननय९८धु (न , 14 2 4 ४१३३ 2 3

+ ~ "छ 9 ५९९०५0८ १९ ५14 1.82 -ह 1५2 ६४ 4 7 ५६।०५ || ५४ {>= ५41 ५113 ५1 (९ ८८ 4142 दे {92.06 [081४ ५६॥२८४2

0 ७०५०

3 = ५५ ५५३ 4 1५५ ८८ > 8 2) शः 3 4

| -ध० २९८ ८५ म, ५५५ ५८४ ४० "४

| , २५५०६, ९५९ ४४ ९६८८ ५४ (92 "द 9 ०१६ १०५०७ 688 88 1 श्लुः (म "= ३४ "द १४ {४ ८16 19४६ ५४ 6 1५2 ०० 28 (००104 (0 || | >€ ५५ 2 ५५ ३५६ % 24 ५९४५५०४ पु १०० = २५६८ (अ ||| दत 134 1५६ ७१५] 1 1९०५६ > ८५९६ २।५.५॥] 11९२४ 19४ ८।१५] 1, (एः 1४9 | ~ २९ 66५, 2 ६०४५. ५५५९ 1५५६] ४८ यु , ~ (धद्य 1111, 1४ 1 ५९ 49६ (2 1५12 {4४1 14012 यः (०११ "ष 16९ ए, नु 6८ 1 1५ ००५४९ 1/४ ५१७ +ल || \ = {4 (५ + ५६ (= +€ ५८४ ०५ 116 ४9 २1४३ ९६

(१2 अदयः (धद "द ०९] 99६ 1५2 ३४ 2 (थ ५४ ५2 यन्‌

"2 ८४ 2८ ०७ ९५१५५८५५ ०४ (> ५४ 1012 ०1४४5 ४६ 1५२५४ त्र 211 > ता ५५५ ५४ पः (७०1४ "$: ५५. गान (= ०06 2 ५८ भु 2 ८९] + && ५९ 2 {& 11 {91612112 {>६।१५६ ८१५1५ २५५१६ | ~ध 4 + 41 15 {4० - (६ 1५ 164 113191४5 दै £> 1105216 6 ५०७८००५६ ६.९४

62 नद शश्च रण्या: यद्‌ भिय 1५५४ ३४९४ २५१1०५६ 3100101}

भथ 92 26 "ह ५।।१४ ५४ ५५ 1५७०९19 |||

| भह ५६३ ५६ ५८ ०५५५० ७० 2 २५०४।५०।०५ (१ 18 0४ शषा कुमाः हि ५८५ ५५५५५? {4 || = धु धु 1००५ (८ 1 ५५९ 1५2 ०६ ७१००६1४० ¢

0: (> "ह > "ह 19 ५६०2 1 (६ 82 & 1०६ 1४६४ 16 (*8 4४ ४4

|| ०५५०८ ०४५५ (15210 1 ९५ २५/५५? ये ०४ ५४ (6

1 हि सि |:

| ०6 "७१ ०३ ०४ "०६ ९५ ५५५ ^ ^५९ ||

|| = न्वा 1 ०० 9 = ९५ ४४ 1७ || ह|| 1०९, ००) (8 1५४2 212 धु 5 1०८ >

1०8 4 धा पहि 9 ५००५०१७ = धि 16 26 2 01 95 2 118 ।९ 16

| धपः एल 4 पलः नुधा शच 3 ८०५ ५८ पन ||

| = 4 ७०० ९९ ०७४ ^ 8 > ६. ५३ 1४ 19 (४ 1४ {

| 6; ०० ५०० ८१६ 6 = ९०8 2 | || 1०५६] ++ 24 ञि {०५ 9 08 12 भु ४9 9 ५४० {> >> [|¢ | -> श्थिटि पि "थण 168 ५५ ५४४ २१५।०५०्‌ १०८1० श्ट ९५ || | ६५ "द ६०४० ५९ ५४५० ५१० ५५ 3८ ॥२९५्‌ 1५०५०12 9 {9 20 ^ (2

2 ५२ {21४9 |

५५५७ ||

०७ (1५ ५९ 1.8

1०4४ 3 212 1412 3 4 ०५६ (61848 शा 1912 1066 शष्ट 1 ४९ 1 पाया (टि (०० ०० ००४ €> धुर > पथा 14 ५८० 10००४ ००००६ 5 1५ 1 भुना ^= ५०५।५ ८५०९२१६ (५५४०२ 1५16।11।16 [ = ] (० शवक २० ००५८ नु ५५५

0 1 = > शनः "द 5५ >= ०५२ ८० ०४।७०।।४० (७४ 2 | 1०1 ५०६ ५९ ५६४६ @, < 9> एन ०७ (न 1 ५9 ४४ | ५५ ४3 (ए 18 1४ यु ५५९ ९० 112 ५४४ ३06 १] 1५2 92 (1 = 1९165 २५००९ (8 119४४ , 203 , ९6 « ५५५०८७1४ | 101 14121111 नि 229 1{2 1 1 &1५{‰ ७४ ०७४२ 19 1९४ | 4440 8 > += 14 ५४ 1.9 ९५० < ५५ 1 4 २५ दभ ५० ०16 (0७५०७ ५16 1 6 वल श्न ५४ 193 "दह 112 3 = 142 ५५ (५४ ॥= 10221196) 4 11162 (428 (५) 9 10148 1५.520; 13४ 1१ "द ०8 12२ ०४ ९७२४ = ४8 दे भयः = ०८ ५६५०६४० ४४

"ह धा 1 ००१६ 210 ५०५४ "ह ९४ [8 ५12) ५.६ (311४ “¢ (6 1162 (८ कर (८ (न

~> 11५6 १८३ (४ ५1 ९.2 3 ९६०५ (०21५ 1५०12४6 £ + (1 (4 ~ 1५2

वना 0 1 “ह 098 ७५५४ ९७५८ २४५५६ 191४

2 2 - ककनतरनतन्वकन्कानन्यणमनन गि ^ ^ ~ | (व णण एवमण् पण पप एण पनदण एव

| 1511१०१.

अव (51:26 3. (4

13

2 कन

7 1.3 2 1 2 2 | ५५५

न, 1. 1 9 1

1112313 121 १, 18८1 1 "छु 11. {19 4 1१५12 11461028 12 (09 ६५५४६ & ` (०1१1०९५४ ५28 ०/४ "= ‰द७ {2 10 24 10113 ०४५०५ {५३19५ ९४२८६५२० 11 {91512180 42-{ 1०१ {42191 > 114 "4 ८९} & ` ८०५1५ (4 13५92 ९९16112 1011९10 5 529

।०५५ ०९ ५५९६ ५० ४५०८-७ श्ये ०४ ८६ ४८31 (645 {2 ५७।००४-०- 1५ 2 (०४-५12190 (1512 46 21५७।०४।४६ ०४ ९1५1 218 21525 14:1012812 0 4 "० ६2 2 -216 15४1।६२।२४ ६६२४६01५. , 00080 1.६

(०९11 1 8 9.1 01५6 222 648 92 04 1 1०2५5 {५५७५५ 145४4 1५ 19012 4 & ८1 ५५८ {9 2 ५४ {144 (५०४ ५2० ५४ > 8 28 ६4१2 ५1० ५4551 ४, 3 3 4 1५6 42 शद 4 191 21 & ११०४ 4८ - 9 १५५1

"123 १०४४ = >थ.2# 2119249 14.98 1129 (५ ५६21४ 2105 1५ 1५ ६२ 1०9 146४७. {14 २111 2 ८१७ ५12. 129 9 19 9 £> 14 1 ६22 ।१५।०। 1412 3/2

८८८ 2 ९५०६ ।५? ५४ १९८० ५९०५ 2 1०] ०५1 {९०२ ०६५९ १८७० (५५? |||

1४(१५ु 4 (08 1598 (0 1५ {59199 9 1 162 {४ 1५11210 (|2।९।१४६

५५ 16२ ‰46॥2' {19 1५1५2 1४1 > 3 7 8 8 7 1 3. 121 {2 दयक "४ 5 1० 61 ।५ 1८२(४५ यु 141 ३0

|

०४

£

ग्म स्व्‌ 8 पणफेरणमण न्वग्नी +

------- --- -- --.. --

५०५८९ ५५६) ५५६ १९२७६ वु © 69 "द 1५४ (द 1४ (शार 1 ४6 1५1४ {धा ५1५ 11212158] 11209 1८4 218 €&18 &=£ ५० 1५० 1121142 {1211 > &५५४ ०६ ६४५ ००० ००१०२०1४ ५2 1५11 211९192 €| €> ९५) ६७ ०१५४६ (5 २४५४ = 3 (४ ०१,२।६ 1. 2 + (1 1 219 {८ ५४४ 30 4 4 0 4 कथ ०४ 6 [ध मु ५०७९ 4 106 {ॐ ५8 1५12 {128 : 12 है {> ^ ४2 ५९८४ & 2 &६४ ५2४ ८४ (४ १५२।४ (९ 6 1462 ४3 8 (य 1४ "म 14 92 {4५3 9 “द {८ ८४ 16 112 {‰८ ८४ 9 ५५।४.६ ४४ ८४ ६924 12 ।६५।२॥ 1०421 ९1९४ 22४ 12 1५९ {3४ 2&६।४ (न 06 12 11७ षु ५१७ ७1019 2५५५६ &८। २५० अ, २५149 3४5 ५1५ 3 (०9 ५०७1 1५ 10१९३ दै 4 ५६०६ ०8८ (०1 (०.२।०४५। ~ “> >< (४ (8 ०8 {५ ५४ 2४४ 12 14 ५०५५४ दयि €< ५५ && ७३ ९५२१४ ५३ ५५-४० > ३०४ 1५ ९५०७८ = 22 % [७ ‰।२ 0 &५।2 ५1५0121६ कि > 1५4 (> ‰2 18 & १४ ^ (5 ९९९ 15010115 12७७६ 9 1112 २1019५1 {6 > 4 3 ८४ ०1५ 1५ 458 011५1012; (१०६ वा 1/४ {8 6 1५७ (3४29 ५४ ६६ 6 ००५५५०४० (७५६ 4 3४42 01 ०9 ०2 (५०५३ ०५९ 8 ६।०२॥४ 9४ 1/2 7 वि वु (& (४०५२ ॥२४ | 11 ०4121४4 10 एलु ०1५४ ०५ 2120; + 1० ५०५७ ५016 धु ४५1४ ५.४४ ५९ 1.४ ५1५ ©] ५४ 1५9 48 ^ {८8 ५0 ४५ 98 220 112 > 1५/5० 1५.2५. 7 = 18५०५ २४३४ (६ < €& ९५८५ दु (०७०62 १० धथ { ^ २।७४३ ९६३ (७५8 112४ 2 = (०५० ०9४ ०४ २७०९४

"4 ५“ ५९५ ६४8६४ ०४ यः »६- > }-8 "4

"2५ ॥11>४॥५ ५।०।५९) ~ -५&& 82 1५०५४५६ 3 ५५ 12 1८गान् ०५ ।1४ ९०७५४ (४ (ए ८15 128 शट 1& (०२३1५

1८ 2५६ (०२८ ०५ ॥(।० 1५१९ 23

(1५ ॥५1५6> ५५५८ > % 1421४ > ७९४ 1 ८1210 1

^ 011 1 1५।०३।००४०९९४ 6 002 ।५५ ५८2४5 (४ 1५95 102 4४ 5५९

11४ (> (118 "८४ 2 { "4 ०५ 21615 (9 106 ६६ (८ १५ ५1 (5

~ 0101115 1 ५.० (० 1५ ५०५०६) {019 1205 3 २1४ 18 4 + ००1७1 102 > 12 14418 £ (४५३८ & 8 « हि ५०५४९

मिनन 1 1.)

+ ०.

~

(59 कः

~"-------------- १५५ दः ७१- छः (वैर, 1-2-09)

न्द

"-----^--~---~--

(1 शा

ष्क >.

> „~ 4 प्ट [की 6) ----------------~-~- ~

2

<< ॥. <

(2

(2 = 0 (9 ^ (9 ख~ ^" 01

2.1१, 14, 4

(1 1)

0) =

५) 9) 0 1,

1

£ "योपो 3 भीन "+ नन्या + जन ~ ~ ~~~ ~

2 9 1 >)

&‰& म्‌ प्क

।(-

-----------~--~

पान्न

+~

छेष 2४

०५ १1४८ 186

००४२ 1५21५ >€ 21 112 > ५६७ 112) कट

४६ "1 142. ५12४८ 1५1७118 ६६६ ६1८ 1५ 1 २४५६ १६००८ ४, ०६३

५11८ {९०911815 8दे 2 ४2 ५१९1०६०५ ०० 1५ 22०४2

७६४ 3 = ५००५४ ५९) ६५ दे ०८ 1५6 {45 34139 ४१ “ए ०४ ४०४ < 1५110514 २1५४ 118 3८४ ६५०४ 22 82 "२४६ 1५०४

1 मः 1 995 ९९ 4 6 1५०1 (91 6816 ०}

०6, "1618 1152. 1५ 61 1142५ 11.151211515132 +६५ ४} >

= 1919. {९० {< -८1= {52५ 11461211215143> (21020 ४२३ 11122 1.1, 4.13,

{6 (१ ४2 ‰।५२0॥5 1216६

#

2५ 2९१} 1५116121 & (५६४ &६७

५१1०२१४ {५8 >] >> ह) 1४ ५०19४

= 11 (114121४5 1९।०५।०।५५

| 1५९९ ०५५५४ (३ &।५ 1५ {+ $ ६8

` "द 1 1५०1 912 1५०५ 2 ०३

5 1५ > ५०५1 ०।४२1२४)

८८५

(४५

०४ 1 1५1401४2 93 1. 12151 2

98 1 1५11८11 11 > 16121108 6\

९8 "९1९ 1५] 21131216

(9 ९८८1१1८) ९५०९५ (हय > 14141121 ४13 ५1121152] "५

2 {4 ५२16 1011819 221२९] &

०4 ४६ {४ 1912115

६६ <?

५५५ ५8 {५५4} 2 > ०3 1५113101 | 6\ < ९४ 1४५06 1111४ ५०1४ } 12५28

१।५।.५१६]

१०2 ‰२।०६। (}॥

--------~- ~~ -~-- ------- ~

1

241

धः

1)

%

(व 3 शे है

धी

प्र

{

[॥ } ४१ 1

पयय नकनययमक "~ पि = - ति ववण > २. नव)

८६४६ हमा 1५५४ ९1५ ०४ ०४ = 1५९6 $> ‰&- ७०२९] ‰।५॥४ +५न-६ ०8 ४8 ` ५७० ध्‌ ७6 1५१§ ५।४ &&>५ = ^= 1५ 28

षट 10182 191: 61 9}

1 शा (५ 9 1 १५ ।५.०३ 68 ण्ट 40 19101122>04 2966 3 {=€ >= ५८ < > = ^ & ट्टेट 2७ ५५ 1 11181 21४४5 8 £ | ४४ ८५ ०१६९} 1५1 > ६6 '

| 22 2 9 ६७ &*& २५४ ५९ ५६

[| 6 | # | # +: | | = ~

1 # # | 238 १० 1५.140 ०६५ ` | 9० ५७४

1 || {| ३५8६ 11015 1५४9 १९२४ &>६&६) ०४ | 105. 2119019 >] ५15 19219114 ८९ {| 9,8& = ५0८ 1५] ५६४७ ०४ | 8०८ | | ५०४ ||: ०४६ = ४८ गु 1916021 1४ 29 1५६ ०45 (5 पटल १५।०२०।०२४५६ } 8 | { ४९ 1८6 141 (२४६2 8 811: 5, |००द § ५९५५० 1५( | १8: # | ¦ || ५९8 1१1 भद शूयणो ध्यान ५५ ) 06 1०५४८ ०8 ॥|& || - - ` ८८ ५९ ५७४ ५४) | ६४४ १६ ६८६ ८12५ || 81/27 भुत ५५००८ २८ ९७०५ 8४ | 227} 4 | ||. ४०४ 415 24514210 9 1५101110 द) 1० (०५99 {4६ 14] ५०५२ 2 || @ || २१.१६ 1921 ५४ [५०४ 1 „द ९७ ४८६ |

' | \ ५०९१ ।५। ‰॥२।१८ &| 6\

॥8:|| ५५६५० नू ५०.०६ 2५ ९।५२. ६५1 %।२।।५ £|

268 > 911५१५42 ` 1083 11६0 1५119121 62604 0 8 ४६ 99४ {1112 ८४ 2 = (५ £ ७४ ४-४,७६ "^€ 1५५५६५४ ६६ ०५४ 06 19 61० (५2४० ४६ 3 1

1 21 194 ८5 (० 121४1६०2 (४।५१* ०४ 19 16{8 &८०५ £ ८१2४४

४३४ 8८

४8४

= = ~

2

(3

लः

~ध

2

दॐॐ दकु 3 2 ८2.

+

८1

छ. ण्व

2 [3 [३ वि

01

पा

>

९४

11. 1 नए एनपा पनरेणदण < = +> 4

ति ८- अषि

नि ये

४९2 4 >1५०15}1101.8 ०० 2 | > 6, ०1५1६1९६ ०2 222 4 (414४8 14345 १९०।५४ 21 ५४ | ४४७, ०१५1२11 & २४ ७५ 92> ^ 1७५ ५४ 1५12 1५२13115 ‰०।५॥८ {|> >9 | 8 ६6, 46 (५०1१६11 21)0 26) 222 4615 1५०१।५०॥ [५५७1७ 6 | ५,४० 06 1५०९1 20108 66) ) ५५ 14 10245 0518|18 | ५५४ “६ 22

१०2 ५०९८ 1५९16>91 ५५।६।५७ २31४5 ४९ 19 >: ५(९ ५९५४ 1615116 ६231848 ४9 ०? €= = [४५४ ५४८ 1११ 5

^५& 149 2 1415} &।1०1०५ 14&+> &9 ~ (८५६ 2९० 1४1 १५०१९1४२ (३४४९ ४३9)

9,४५2 + ७१९ +| ‰५५।य४ ६० | 2४४ 1५४०५१३६ ६४ 86, ६५2 मी 1 1 वा ‰९९।८।५०१(८५६ ह% 682 ५०७ 1५ ५०२।४८५ ३8 | ६७५ ५५1५ 1५०९11४5 29

4 ५49 ८५६० 1५०५०५०} ८9) 8६? 1 1५०५०२०५ १०५ ७2 | ०४४ ०५०१1००६} 1४ ६०, ४2 ५७ = | ८७५ ०५०१०1० 0५2४ ००)

भुन > ६०५ 115 22 6५ > 3

+ 21०5 1416 1021५ 31682 {45 ५९।१४२ ®> | 2५४ 1५12 1092 > 9०99 ०९०७२ ५११५३ 7 16115 92 | ६8४ 1५ ५०1५५1४ 9४ > 99) 1५०५ {९१२ ब्‌] {९ (५ 1५5{&1#8 "2 , | 82 ५6 14100 ५) १६६।४॥६ ५४ 26) ^ ५६ ५०५००४४ 82 | ४५8 ५० 14०12 (8 भे 1016 ४४ दै ४५6\ ५५ 1१219५19 ६7 | ४९५8 ०१५1६119. 8 धर ६९० ५००2 1५165 > (६९६ 2 है 9६५) ०1५०।९१।8४ 2 | 968 1613 1५1०९ 6।०५५ दे

=-= ------------------------ (=-= ~. ~ ----- 2. ^

नत्व

~~

^) 1141 वि 1 1.441.104

रि रि सि

2 = 2. ++ £ नि 2; टन ८; न~~

9 112

4 &

|

2४,६६४ ६१५४४ 883 ०६8४

288 ४०६६ ०्् ४०६४ 2४६८९ ९३६४ ०४८४ 6\,*,६ 313. >8ष३ 6४ द) ६३६४ ८३६६ ४78 ०७९ 8२३ टेटे

11015 2:2५ 88 दे 1०161 23४ 8४ 11052 पद्य 82 11०> {५५४ % 1५४ 1५19 .2 ५५ 2 8 3 1०15 ९111५ 1989029 ०8 1205 2 4०५४४ २६} ५1015 ।५०।०।०१.८ 450115110216 > 1०५ 1५५४8 २) ४६ 9४ 110० {& 8 ०९९1 ३४६३

8६६

५०४६ 5 1१08 510 510 [९४५०४ ~

6\>78 2४ <6\ } ५४2४६

६४३३ 6०४8

1७१०१०1९} ५,६३ (6८०

५१०८०७६} ५{& 8६६

८७८ 1 ६६४

८.8 51४ दै

1615 १८ ५४६४

५९५& ०४३

८10 1112४{211244 ४२४

५405 10112४९1 22

१२८5 11120 {80445 5) 2

18 ५६5 {4०४2 1६} {610 ४४ 1५ 1411982 {9 11५४६] > +) ५6 (५1512 २113135 ९६

1०९७६ 1410112 ४८१1५

12४ {१०० 1411 10५1 टेटे

117 भ्टे०षै

11. ६६१ [ॐ 9१० धे धरेण्षे > ९2 *27

14101४2 41016 > ०६१६] २1४०, 1१1४ दे

५10 1५००1 २11०४ ५३४ +> 1५1५ > है 2 ५1013 1००९0५6 £ {४ 12 "द ५. ९४1३ ५९ ॥५)= ५९1? ५५१६] {५५1२५ ४४४ ५७। ५96 1६५ ४,४४- ५१ 1५०19५8 82 2 ०२ 1५119 ६2 ५९ 1411505 {2९ ५००००५1१ दि 2 2 2५६ 1५२1५1४२ ०4.49 } 2 2 धु 1५४५।४४ क८ ३) 499 २४२ 9 1५102 १०11४ (१९ 2० 1९] > 14५31 2०४ 1220६ यु 1५०1५९1५ 91194 12/४5 6० ५/5 1५119115 ४०४ 4013 २1५२५ ५०४ {05 +>131 ५६१५५४६} ९० = 1१1५९ ०} 4७० ॥५६।११> २१५५४] 2० & ०2०८ {9५४ 1५ ।-४६ ३०

भश ^ ~ 9 ५५

6 ^ "क = +कन2 _ कत गोमत जन फन्ध ~

न्ध केः &

> ++ (सि + 111

^

द.

# =

1115131४

&

5 9 ४3

लः

टः

(स

19109 (8४ ९1३ +

“922 ५००२1८61 ६6४ ६५6) १1२101५5 1512188 2 ५2४ +२२1>८ 2]1५1> 21416 ३62 ०86) १८२५८ 1५५ ५५23 111०1121 दम 0121 95 ०6, ५1110116 २२8 ५५.४.४४ ‰॥४।६)> 12411218 69 &%2 1०२} ५४ ष्ट्य ५४ 9 2६6१ ८10 1५12९] ४} ५2 5415 ५९ 1५०।।214516} 21412 29 3. > ४6), 1108 1614102 =} ।५०।५ ५५६ ४82 6 1५५०५ ५१६९ ०३) | ०26) 06 14. ।१०।५।०६्‌ २१०७।२५।६५} 922 41 4५8१२१९ ‰४४।०० 6 ५० ।५०६१।०५.९ ६५} ००2४ 48 ४29} 15 1५113

कलु 1 2८ ४४३ {26४} ५1016 1५ ३1 16 2५४) ४१०? 0 1५10 4०९ ९11 89 } | ६६४६ ८८ 14 २५ 0.1५1.105 ०१४ ९०2४ पाठ ५।५०,६३४ | ४६५ ला ७8४ ०५०१ ५८ 1५०००021 2४३१०) ५८८ कध 28} ४७०४ 190५1001 ५४ | ४28 ५14 1५१1919 1०२४०191 98} ९००८ 4 ५५ ०४ | ०26 वश्य 0४ 12 ५४७६४ 88 } ८७० 11 ५12 ०४ ।१५६६ ८२५०१ 1५५०1812 -& 216 १६३ ,।

[1

भ,

सः

भु "4८ 2 1५2 ३५५ 113 11६3 ०४

2} _ | 191 2 21628 ०५

अ, 2 ३।०५०।९।५ ०\\

०५44 4५.509 21615; ०४

०६148 1 ०४

2818{& २52५2 1५८1 125 ०५ 1452148 २५४४९ £ ०४

` २82 12/15 ०४) ४२४ 12 2419४] 512७६] "> ०४ "2४ (९ 11960 ४1९ 1 ०४,

> २८9८ 210101४ 17 ०४ 40920 212 > = 2124 (2 ०४, | ४७९ &।5/*32 42 ०४ |

११५९६ > 5104 {15110015 ॥४०द्य्‌५2 {2 ०४ ४, (५1१1 241 "८ 16 $ ०४ ९९६८ 12418 5643 २५।२ ९६ "12 ०५५

20 = 181 ०५ 212४1 2420 25५ 112 ०४

10 2114 २५1 109, 4 ०५|| 213 2५५8 19५2 ५०५५७ ०५ |

4 ५२५९ ५६०९ ७२ ०५ 21115 21622२4 ०48 ०४

> & {6150 168.) ०4 ०४ 1210196 2५161 1519 2 (४ ०५

८४४ (114 21812 ०८ ०४ 12161416; धे जानि 1805 ०१ 1210 = २६७ 21/10 161 8 ०० ९५ पपवपर॥//2

2 ५0112 4 12 112 ८१७0! 2 441 11108 ४६ 24 += 21 ५2 {>ॐ। {७1112211 111 11०4६] "४5 + ५9 (५1116 १1114४5 £ 226 1५ > ॥1१-)४> >€ 1५122 ८२४ 1 ६५६11 2५4 १९३ "१1212 1 ५०६०।०।५४ २९५५६ {4

२१७०५ ५०४५२५५ ५५६५६ ०५ |

=

[~

ॐ. (० व~

22

¦

न्वे

पज

१1

~

4

रः

0

(=

=-=

1

वः

दः

न्वै

ववने ----------- -~--- ~

(|

92

-------

(2

0 |

9

२९ (21९५ {112 218 ५४

२२२४ कः 24414 (310४ 5 ४९ {21५2 42430 &08(2 {$£ ०५ 1 11218] ०५ ३८४ 1/६ २५९४ वि 45 ०। ५५1५ 516६} ०५ 4 ९०.०२ २8 ३४ &।९(०{& ०५) 2०३१७ 2121936 1 = <.&*।८] २।५-६।६| ०४ ५५७४ 112६1 £ |

+~ 2 1

१५ {2 228 122 ०५, 1 1 १६२ 1100. ५।४६ ०५, २६.९९ 1512450 २६ ०५ 1148 २५1०२९५ 210 ५.९ = ७४)

९1५14 ५1211५14 21219441 शुदे ०५ >५९120 ([511> 2 (४1 ०४ २५०१2२५२ 16९21४2 ०१,

1 ‰।७।१५।६। {& *६> नी ५१८६, २५३ २121 2४)

2 *5>५ (२१ << ३।४५६॥६} ०० | 4146 250 ०।५॥* |; 21५1४ "6 २४ ०५, *४९९।४६ २५.२४ [प 1 16214 1४५१९ 10122 ०४ 0 २५९ {५1२ ९।४५.०५ 2१४

८० ५1 1४ ९६ ००४

नी 2 224२।४६।५१ 2 -2 2168 {28 ०४ (त 1

१८ 191६ {512 => 5४)

112 161428 (211५ 26 (144 21912 ‰& 1४29). ०४ 1५4९4 1॥2॥ ४४12 2! ०९11 21019 261 1 1 सः ५, 1५५८ 1 2५.101 1 ५५ 1 (क 4.०५ 1 ~ ९९ 2१८५५} ५५५ (४5 2५1 4 - {5 ५५

9

टर) 9:८५ = 2 रर

7

उव्यसय्यय्यत

2222

वः

6 ~ 4८

| 1124 1५1५ 2 11, 12 131651० ०५} 12९] -2} ,, न्दु ः५ 16४६1 क्‌ ष्य ण्ध्ध्य

> 14 1021212 (क 121 ॥&॥ 2५110212 £= ७15 5

पमा 1982 ५२00 जन वत्ति = 11० पे 28५ षाद्या 11111111. 1 1 1 1 १11०१०१1 ५2 121 द्य

---=> >>> << << +> ) द) (21412

( 1181916 20910831 2४5 )

न, 938

(न न्‌ ०4

¢. < 1 ५० नति पि मयू नुदि ५०८४ गरेः | ५139; [11210 1५5 1७५ ६;

| चु ०2121, 2४ मद २०४ 7 3 1 12111. 1 ९९ ४.1.

119 वि ०५०१५६०४ द, ५९ 11 10०12

0; | ' ।०* २११५2१९ 11 2 ५०११६ {1५ [स :] (अ 11००४२१४ || ¦| ; < 3.) = ६1६६ 11 1 1-1-13 3 ‰९।।५००्‌/ पोः - | (1

' 19 ^ 1 +< 1 1 ,॥

1 {५४५२ 9

का 7 ~ तवस | छः

वानु, फास शधि पये 3 1 |

11 ००० ५२५१०२४ 110 लः => ||

पू चुनि 3 5 ०2 3: ६० १८१ ५€& || | | 1८ 1० (सु ५६ = 10 1 111४ 110 , २७.००९) | (

| |

+~ रि दः

(= (*॥

~

(

(

1

वः

बदन. (०

>

(

मः

(0

२९ { ।५ | 18 1828२ ५०1०४ {५>य +] {।७२९ 4 24122 9 1 णर =| १०५1० | (४ {७५५ { +५९६ > (०५००१०1४ 11911211 "धि (७०० १००1५) 14 ॥। नी "141 8६०19166 १2७ = | १५०५।०९।०० 616 4 {41104४5 1५ | )।५०।२६ सिवा | ॥०२७ 31610 ०५ {४ पाणान ११1१ 6 2 छा , ९८ , 12४ > 2०४ ०821५ 2६11 पि 1 {६५८४ "नुया हु मी दे 1 पुणः एत्र 5 1 १४७ यु , 13 , 1 (नण 1518195 = 4 (५, शो = वधत [य | ०४ दयि 26 नो 1 बरक. 1 +) 7 =. > 1 दा शपि ५८ += 1 पुय "२५०४ 6 4 £ १५५1०1४6 1 लास नाुषाणस -द४९४ ४६४ ५५५८ 1 1 22९६०0६ ७९५२० १०८य।०६्‌ 1 ५८०८110४ 1 पन १७2 दि पयुप 4८४ चु णे सो तजा

9४ पक त. 2.7 |

पः --:५&८ «1८ ६५५ (१ ~ 1 8 3 ¢ 1 178) 1 ~ 8 1 2131 ६१

~ 9 2 © ~

<< 8-70-2 ~~~

2232-3

(1 ९। 1 ८4116 18 ९।।१५॥१ ०५. 1 0 1९1०1५5 ^> ५५१७ | (| 1 श्वल थय 1 © ययय ` 1०62० 4 + ||; | 05 1 वाय 6, ०० |||

11४2 वाटि ००1०-० 1०919 518 2 4 | ३,।५।४ १६४ | २०९५ 1

|

1 =-= २५५०२४६ धव "0 11 | = 119 | 2४> ^+ &>>5 = १५२४ (11०11119 31 9 वस ) > (1 ००111111 2 लकि) कि शः 0 (४ ( 116 > 33031117 |}.>

८५

५७ 2 (शु पि 1४ ९९५४२ तरल | भव (1 २५०५९ ८००४० 1 +> 8. ., 1 1 ; 2 ००४5 -

णा - 4

| ॥॥

9

<

} ॥ध्‌ ४] ५४५८ भुत

2 रत ३.४० एवह भथ 116 9 2 पि यु = शा ५१ 16 18 16 |=

पमो] छण ४9 9 1 1 पय अन ४५ ९९ 0 3.8. 8, 1 1 सो पयु विवा ९०8 ०४ 2 2 णा 1 102) "द 1४ 1 प्लान भि "ह शण अमो धः "द 5 ५० {४ 1.1.28... > 1.1; 1. 115४ 22 ‰11 "2

[)

9

2

६०१६ < # (य {च = 4 = (६

4 < कि

4 1 * (4 [न =+ == "ठ = `~ (> ¬~ =

१/1.

८.2 ~प ८५-८५-=-= (1 ~ नलद णक-पनणवनण , 1,

5 423

(5

9 थः 96 पवता पुषः योना ९४6 (9५ ४७ ण्ा०/ ५, +, 1111 पु 2 "ह 112 96 12911 109 1५ 11/66 "ह ५2५